Testament en nabestaanden

Erfrecht

Vragen over uw Testament en nabestaanden? Gratis tips en advies vindt u op deze website.

Op het moment dat u komt te overlijden en geen testament heeft laten opstellen bepaalt het Erfrecht wie uw erfgenamen zijn en hoeveel zij erven. De exacte bepalingen hiervoor zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, maar in grote lijnen komt het op het volgende neer:

  • Alleen bloedverwanten en uw echtgenoot of geregistreerd partner kunnen van u erven.

Er zijn 4 soorten bloedverwanten, nl:

  • Echtgenoot, geregistreerd partner en kinderen, die alleen een gelijk deel erven.
  • Ouders, broers en zussen, waarbij de ouders minimaal een kwart elk erven en de broers en zussen het restant, gelijk verdeeld.
  • Grootouders, die elk een gelijk deel erven als er geen erfgenamen meer zijn in de 2 groepen hierboven vernoemd.
  • Overgrootouders, wederom gelijk verdeeld, als er geen erfgenamen meer zijn in de 3 groepen hierboven vermeld.

Verder belangrijk om te weten is dat wanneer er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap de kinderen weliswaar recht hebben op een deel van de erfenis, maar deze nog niet uitgekeerd krijgen. Het erfdeel van de kinderen wordt omgerekend in geld en vormt een schuld van de langstlevende in het huwelijk of geregistreerd partnerschap aan de kinderen. De kinderen dienen echter wel aangifte te doen voor de erfbelasting in deze situatie.

Successierecht

Van elke erfenis dient aangifte te worden gedaan voor de erfbelasting. Het bedrag dat afgedragen dient te worden over de erfenis hangt af van de relatie tot de overledene en de hoogte van de erfenis. Op de website van de belastingdienst kunt u een tabel terugvinden met de percentages, maar in algemene zin kan gesteld worden dat hoe lager de erfenis en hoe dichter u bij de overledene stond, hoe lager het belastingpercentage. En omgekeerd geldt hetzelfde. Wel is er belastingvrijstelling voor het eerste gedeelte van de erfenis. De belastingvrije bedragen zijn als volgt:

  • Partners hebben vrijstelling tot een bedrag van Euro 627.367
  • Kinderen en kleinkinderen tot een bedrag van Euro 19.868
  • Zieke en gehandicapte kinderen tot een bedrag van Euro 59.601
  • Ouders tot een bedrag van Euro 47.053
  • Andere verkrijgers tot een bedrag van Euro 2.092

Testament

Als u uw nalatenschap wilt regelen anders dan bepaald in het Nederlandse erfrecht, zult u uw wensen moeten laten vastleggen in een testament, waarbij u overigens evenzeer aan wettelijke bepalingen bent gebonden. Zo kunt u kinderen bijvoorbeeld niet onterven. Het is echter wel belangrijk om na te denken over wat uw wensen zijn inzake uw nalatenschap.

Een testament laten opstellen biedt het voordeel van voorkomen van problemen, maar er zijn ook fiscale voordelen, bijvoorbeeld wanneer het schenkingsrecht in beeld komt. Ouders mogen bijvoorbeeld per kalenderjaar Euro 5.229 aan hun kinderen schenken met volledige belastingvrijstelling. Daarnaast mag een eenmalige schenking gedaan worden van maximaal Euro 25.096 met volledige belastingvrijstelling. Overigens is er momenteel (sinds 1 oktober 2013) een tijdelijke vrijstelling van kracht voor een bedrag van Euro 100.000. Deze tijdelijke maatregel is van kracht tot 1 januari 2015. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de belastingdienst.