Category Archives: Sociale zekerheid

Sociale zekerheid

De drie pijlers onder het pensioen

Sociale zekerheid voor iedereen? Voor elke Nederlander geldt dat zijn pensioenuitkering bestaat uit drie componenten:

  • Door de overheid ingestelde regelingen, ofwel de zogenaamde sociale verzekeringen zoals de AOW (Algemene Ouderdomswet) en ANW (Algemene Nabestaandenwet). Deze verzekeringen betalen alle Nederlanders samen in de vorm van inkomstenbelasting.
    Samen met werknemersverzekeringen zoals de Ziektewet, WIA en WW vormen deze het stelsel van Sociale Zekerheid.
  • Werknemerspensioen, dat opgebouwd wordt in de relatie tussen werkgever en werknemer. Het pensioen is een secundaire arbeidsvoorwaarde en meestal is het zo dat de werkgever periodiek premie voor de werknemer afdraagt aan een pensioenfonds, gekoppeld aan de branche of de voor de branche geldende CAO.
  • Eigen opbouw van kapitaal buiten de eerste twee regelingen in de vorm van sparen, lijfrente, rendement uit woning etc.

ANW

Bij overlijden en kostwinnerschap kunnen nabestaanden (partner en kinderen) aanspraken maken op de Algemene Nabestaandenwet. Er moet echter wel aan de volgende bijkomende voorwaarden worden voldaan: 1. Hij of zij moet voor 1 januari 1950 geboren zijn 2. Hij of zij verzorgt een kind jonger dan 18 jaar 3. Hij of zij is voor meer dan 45 procent arbeidsongeschikt. De hoogte van uitkering is aan een maximum gebonden en bedraagt Euro 14.016,60 per jaar. Bovendien is de hoogte van de uitkering afhankelijk van inkomen van de nabestaande. In algemene zin wordt een WIA of WW uitkering volledig afgetrokken van de ANW uitkering en salaris, VUT of pensioen slechts ten dele.

De “vaste” component in uw pensioen

AOW of ANW vormen eigenlijk de niet-variabele component van uw pensioen. Weliswaar is de hoogte van de uitkering afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, maar gegeven die omstandigheden verder niet afhankelijk van zaken als inflatie, marktrente, rendement op beleggingen etc. U heeft dan ook zelf geen invloed op dit component, omdat wetgeving door de overheid alles bepaalt. Deze wetgeving is echter niet star en wordt regelmatig gewijzigd, dus het verdient aanbeveling om periodiek te controleren of er dingen veranderen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van uw pensioen. En belangrijker nog is het om te controleren of het eventuele veranderen van uw eigen persoonlijke omstandigheden van invloed kan zijn op uw pensioen, bijvoorbeeld doordat u na uw pensioen gaat samenwonen of trouwen.

AOW

Elke inwoner van Nederland heeft recht op AOW bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. De hoogte van deze uitkering is echter verschillend voor verschillende mensen. Wanneer u bijvoorbeeld alleenstaand bent krijgt u een uitkering van Euro 1.093 per maand tegenover Euro 752,38 per maand wanneer u samenwoont of getrouwd bent. Mocht u samenwonen of getrouwd zijn en slechts een van u beiden is 65 of ouder, dan heeft degene die ouder is dan 65 recht op een AOW toeslag tot het vastgestelde maximum van Euro 752,38 per maand, met een eventuele aftrek als de partner die nog niet 65 is een salaris verdient.